Uitsluiten

to exclude, to shut/rule out Iconspeaker_3
[verb]Uitsluitend
[uit-slui-ten, sloot uit, uit-ge-slo-ten]

"Uitsluiten" can be used for both ‘excluding a possibility’  or ‘making something impossible’.

Examples:
– "De organisatie sluit niet uit dat het feest naar een andere datum verschoven zal worden." 
("The organizing committee does not rule out the possiblity that the party will be moved to a different date.")

– "Na de valse start werd de atleet uitgesloten van verdere deelname." 
("After the false start the athlete was debarred from further participation.")

– "Kunnen we dan niet met de trein gaan?" – "Nee, dat is uitgesloten want die vertrekt pas na 11 uur." 
("Can’t we just take the train?" – "No, that is out of the question because it does not depart until after 11 o’clock.")

– "Ik geef toe dat we niet kunnen uitsluiten dat er gesjoemeld is met de uitslagen." 
("I admit that we cannot rule out the possibility that the results have been rigged with.")

– "De precieze dag is nog niet bekend, maar het is uitgesloten dat het op een donderdag zal plaatsvinden." 
("The exact day/date is not yet known, but it is certain that it will not take place on a Thursday.")

– "Ik weet niet wat het goede antwoord is op deze multiplechoicevraag, maar wellicht kan ik er een paar uitsluiten."
("I do not know the correct answer to this multiple choice question, but perhaps I can rule out a few." There is a perfectly acceptable Dutch equivalent for ‘multiple choice’ which is ‘meerkeuze’; but you still often hear e.g. ‘multiplechoicevraag’.)

Expressions:
– "Het één sluit het ander niet uit": the one does not exclude the other.

Example:
– "Gaan jullie eten of gewoon naar een café?" – "Ik weet het nog niet, maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk."
("Are you going out for dinner or just to a bar?" – "I don’t know yet, but the one does not have to exclude the other of course.")

Related words:
– Uitsluitsel: decisive/definite answer [noun] [het uitsluitsel, de uitsluitsels].

Example:
– "Over het lot van de gegijzelde kon de ambassade geen uitsluitsel geven."
("The embassy could not give a definite answer about the fate of the hostage.")

– Uitsluitend: exclusive, only [adjective/adverb].
– Uitsluiting: exclusion [noun] [de uitsluiting, de uitsluitingen].